INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny realizowany jest w zakresie wytycznych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niniejsze informacje kierowane są zarówno do podróżnych, osób dokonujących rezerwacji dla innych oraz pracowników i współpracowników firm, które planują nawiązać lub nawiązały współpracę z eTravel lub powiązanymi spółkami.

ADMINISTRATOR DANYCH

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest eTravel S.A., Al.Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, +48 22 492 08 60, sekretariat@etravel.pl.

II. Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Bohun, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 08 05, rodo@etravel.pl. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

III. eTravel S.A. oferuje usługi w zakresie sprzedaży usług turystycznych oraz zarządzania podróżami. Świadczymy te usługi bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych partnerów. Tym samym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach następujących celów:

1. Przygotowanie oferty usługi turystycznej, dokonanie rezerwacji w systemach rezerwacyjnych, przekazanie danych dostawcom usług, podmiotom biorącym udział w procesie rezerwacji, dystrybucja komunikatów, obsługa roszczeń. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b rodo, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, tj. zakupu usługi lub podjęcia niezbędnych działań przed zakupem usługi.

2. Realizacja działań marketingowych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rodo, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem jest w tym przypadku przedstawienie oferty produktów i usług ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jesteś już naszym klientem lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego procesu przetwarzania.

3. Obsługa naszego Call Center, obsługa linii alarmowej, generowanie raportów sprzedaży, rejestracja i rozliczenie sprzedaży, zapobieganie nadużyciom w usługach oraz doskonalenie usług, obsługa odstąpienia od umowy, cele administracyjne. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rodo, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest wykorzystanie infrastruktury informatycznej do świadczenia usług, świadczenie usług posprzedażowych, rozliczenie sprzedanych usług oraz szeroko rozumiane zarządzanie sprzedażą. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec każdego z tych procesów przetwarzania.

4. Realizacja wytycznych uprawnionych jednostek administracji państwowej. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rodo, tj. prawnego obowiązku ciążącego na administratorze.

5. Ochrona Twojego (lub innych) zdrowia, życia oraz majątku w przypadku sytuacji zagrożenia podczas podróży. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. d rodo.

6. Realizacja programów lojalnościowych własnych oraz dostawców usług. Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit a rodo, tj. Twoją zgodę wyrażoną bezpośrednio lub poprzez konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli.

7. Nawiązania współpracy pomiędzy eTravel a przedsiębiorstwem, które reprezentujesz, korespondencja w ramach nawiązanej już współpracy. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest nawiązanie i prowadzenie relacji biznesowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego procesu przetwarzania.

8. Przekazanie danych osobowych do spółki zależnej eTravel Services Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest optymalizacja procesów sprzedaży usług poprzez wyspecjalizowane jednostki organizacji. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego procesu przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH

IV. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, dostawcy usług IT, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, kancelarie prawne, podmioty zajmujące się archiwizacją lub niszczeniem dokumentów, spółki zależne grupy kapitałowej eTravel oraz uprawnione organy administracji państwowej.

V. Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy), jeśli wymagać tego będzie realizacja celu przetwarzania.

RETENCJA DANYCH ORAZ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

VI. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będą realizowane cele przetwarzania. Po tym terminie zostaną usunięte lub zanonimizowane (zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający identyfikację właściciela danych). Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu świadczenia usług, jednak wyłącznie, jeśli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. przetwarzania w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

VII. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

VIII. Przysługuje Ci prawo cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IX. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA ORAZ DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

X. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, od osoby trzeciej (np. gdy rezerwacja nie jest robiona samodzielnie przez podróżnego), automatycznie poprzez nasze serwisy internetowe.

XI. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny. W przypadku zakupu usług turystycznych przekazanie eTravel danych osobowych jest jednak warunkiem koniecznym do realizacji zlecenia. W przypadku nie otrzymania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia.