Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych

Aktualności

2021-01-12

Lista osób wyłączonych z ograniczeń dot. działalności hoteli

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, restrykcje związane ze świadczeniem usług noclegowych, kwarantanna po powrocie do kraju transportem zbiorowym oraz zamknięcie gastronomii, czyli wszystkie dotychczas wprowadzone ograniczenia zostaną przedłużone do dnia 31 stycznia 2021 r.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę osób wyłączonych z ograniczeń dotyczących działalności hoteli.
Korzystać z obiektów noclegowych mogą:

 • osoby zdające oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

 • osoby  wykonujące  czynności  zawodowe  w zakresie   realizacji   inwestycji   celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;
 • pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;
 • pracownicy przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422);
 • pełnomocnicy procesowi, obrońcy i pełnomocnicy stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli oraz tłumacze sądowi, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym.
 • osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej, lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
 • pacjentci i ich opiekunowie, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 • kierowcy wykonujący transport drogowy;
 • członkowie obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;
 • pracownicy zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778);
 • pracownicy cywilni oraz osoby będące funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  Policji,  Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
 • żołnierze wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców;
 • pracownicy obsługujący lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;

 • członkowie załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
 • Pasażerowie cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8, str. 10)”.
 • cudzoziemcy niemogący kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
 • osoby wykonujące pracę lub świadczących usługi na statkach, lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
 • w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);
 • osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem, lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu, lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
 • zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;

 • osoby uczestniczące w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;

 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;

 • pracownicy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Ponadto w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

Czyli:

 • hotele robotnicze
 • hotele dla pracowników sezonowych
 • domy studenckie
 • internaty i bursy szkolne
 • bloki mieszkalne

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem, aby skorzystać z noclegu, należy okazać jeden z następujących dokumentów:

 • dokument wystawiony przez pracodawcę
 • legitymacja służbowa - w przypadku wykonywania zadań służbowych;
 • zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu, lub udostępnienie akt sprawy
 • dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;
 • dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
 • dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na którego rzecz są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot w przypadku wykonywania pracy, lub usług;
 • oświadczenie cudzoziemca w przypadku osób, które nie mogą kontynuować podróży do swojego rodzinnego kraju
 • dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w przypadku odwołania lotu cywilnego, jego opóźnienia lub odmowy przyjęcia danej osoby na pokład;
 • dokument wystawiony przez pracodawcę osoby lub umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tego nadawcę;
 • zgrupowanie lub współzawodnictwa sportowe, o których mowa w ust. 2 pkt 13, jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie, lub stypendium sportowe, albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Listę osób wyłączonych z ograniczeń dot. działalności hoteli określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wróć do strony głównej

Więcej aktualności

2021-01-14
Zniesienie ograniczeń w połączeniach lotniczych do Polski

13 stycznia przestało obowiązywać ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów ... przeczytaj

2021-01-13
Wybrano najbezpieczniejsze linie lotnicze na świecie

Dwadzieścia najbezpieczniejszych linii lotniczych zostało wyłonionych spośr&oacu... przeczytaj

2021-01-13
Kogo nie dotyczy obowiązkowa kwarantanna po przyjeździe do Polski

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów od 28 grudnia 2020 obowiązuje 10-dn... przeczytaj

2021-01-11
Corendon Airlines zaoferuje wakacyjne połączenia z Gdańska do Turcji

Tureckie czarterowe linie lotnicze Corendon Airlines z początkiem czerwca urucho... przeczytaj

2021-01-07
Przedłużenie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy akt prawny, który przedłuża ogranicze... przeczytaj

Zobacz wszystkie aktualności