Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych

Aktualności

2021-03-26

Lista osób wyłączonych z ograniczeń dot. działalności hoteli

Poniżej przedstawiamy aktualną listę osób wyłączonych z ograniczeń dotyczących działalności hoteli (stan obowiązujący po ostatniej aktualizacji z dnia 25 marca br.).


Korzystać z obiektów noclegowych mogą:

 • członkowie komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;
 • członkowie komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów.
 • osoby zdające oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
 • osoby  wykonujące  czynności  zawodowe  w zakresie   realizacji   inwestycji   celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;
 • pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;
 • pełnomocnicy procesowi, obrońcy i pełnomocnicy stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli oraz tłumacze sądowi, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym.
 • osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • sędziowie sportowi, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r.o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz.1872 oraz z 2020 r. poz.2391;
 • dziennikarze, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.z2018r.poz.1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza.
 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej, lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
 • pacjenci i ich opiekunowie, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 • kierowcy wykonujący transport drogowy;
 • członkowie obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;
 • pracownicy zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778);
 • pracownicy cywilni oraz osoby będące funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  Policji,  Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Kolejowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
 • żołnierze wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców;
 • pracownicy obsługujący lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • członkowie załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
 • Pasażerowie cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8, str. 10)”.
 • cudzoziemcy niemogący kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
 • osoby wykonujące pracę lub świadczących usługi na statkach, lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
 • w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);
 • osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem, lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu, lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
 • zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
 • osoby uczestniczące w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;
 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
 • goście będący kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, wzwiązku zwykonywaniem przez nich zadań zawodowych;
 • pracownicy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • osoby realizujące w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U.z2020r.poz.1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji oistotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą zdnia 7 lipca 2017r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U.z 2020r. poz.994 i 1422), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych;
 • uczestnicy i osoby zaangażowane w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku zwykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt;
 • zdający oraz osóby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej orazokręgowych komisji egzaminacyjnych wzwiązku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
 • zdający oraz przeprowadzający Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa wprzepisach  ustawy zdnia 5grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U. z2020r. poz.514, zpóźn. zm.6));
 • osóby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
 • członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzający postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się onadanie uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości;
 • członkowie ekipy filmowej wykonujący czynności lub świadczący usługi przy produkcji utworu audiowizual-nego na planie filmowym;
 • Osoby o których mowa wart.2 ustawy zdnia 31 lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi-ska państwowe (Dz.U.  z2020r.  poz.1637),  wzwiązku zwykonywaniem przez te osoby obowiązków służbo-wych poza miejscem ich stałego zamieszkania;
 • zapewniający obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, októrych mowa w lit.a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania;
 • zdający, ich opiekunowie oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu  w szkole  artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, spraw-dzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
 • aplikanci aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz inne osoby zaangażowane w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Ponadto w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

Czyli:

 • hotele robotnicze
 • hotele dla pracowników sezonowych
 • domy studenckie
 • internaty i bursy szkolne
 • bloki mieszkalne

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem, aby skorzystać z noclegu, należy okazać jeden z następujących dokumentów:

 • dokument wystawiony przez pracodawcę
 • legitymacja służbowa - w przypadku wykonywania zadań służbowych;
 • zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu, lub udostępnienie akt sprawy
 • dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;
 • dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
 • dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na którego rzecz są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot w przypadku wykonywania pracy, lub usług;
 • oświadczenie cudzoziemca w przypadku osób, które nie mogą kontynuować podróży do swojego rodzinnego kraju
 • dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w przypadku odwołania lotu cywilnego, jego opóźnienia lub odmowy przyjęcia danej osoby na pokład;
 • dokument wystawiony przez pracodawcę osoby lub umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tego nadawcę;
 • zgrupowanie lub współzawodnictwa sportowe, o których mowa w ust. 2 pkt 13, jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie, lub stypendium sportowe, albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
 • legitymację prasową
 • dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.
 • okument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 • zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Listę osób wyłączonych z ograniczeń dot. działalności hoteli określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Wróć do strony głównej

Więcej aktualności

2021-04-09
Europejczycy coraz chętniej planują podróże w nadchodzącym okresie wakacyjnym

Organizacja European Travel Commission opublikowała raport ... przeczytaj

2021-04-09
Nowy rozkład Emirates na trasie Warszawa – Dubaj

Linie Emirates wprowadziły nowy rozkład rejsów na trasie Warszawa &ndas... przeczytaj

2021-04-08
Przedłużenie ograniczenia działalności hoteli

Na wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia Andrzej Niedzielski poinfor... przeczytaj

2021-04-08
Wpływ pandemii na rynek usług noclegowych w Polsce w 2020 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Wykorzystanie turystyczny... przeczytaj

2021-04-07
50 lat Lufthansy w Polsce

W ubiegły piątek – 2 kwietnia o godzinie 13:46 rejsowy samolot Lufthansy L... przeczytaj

Zobacz wszystkie aktualności